Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

VEDTEKTER

§ 1 Formål

NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndball-
og ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter på nærmere bestemte vilkår.

NISO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.

NISO har som formål å sikre idrettsutøvere aksepterte arbeidsbetingelser på linje med
idrettens yrkesutøvere og yrkesutøvere for øvrig i Norge og innen EU/ EØS området, og å
ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, herunder:

 opprette tariffavtaler og avtaler som sikrer det enkelte medlem rettigheter,
 yte medlemmene støtte under konflikter og forhandlinger
 yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i arbeidsrettslige tvister,
 opprette og administrere ulike fond som kommer medlemmene til gode under
og etter karrieren,
 arbeide for å sikre medlemmene forsikringsordninger tilpasset idretten,
 arbeide for å påvirke den idrettspolitiske utviklingen,
 arbeide mot alle former for negativ forskjellsbehandling av mennesker på
grunn av kjønn, rase, religion, seksuell legning, livssyn eller kulturelle
holdninger,
 opprette et servicesenter som blant annet skal bistå medlemmene med å
skaffe ny arbeidsgiver, administrere medlemmenes pensjonsfond og bistå
medlemmene med økonomisk rådgivning.
 kollektive forhandlinger står sentralt i NISO individuell,
 individuelle og/eller kommersielle forhandlinger av kontrakt omfattes i
utgangspunktet ikke av NISO sin bistand.

§ 2 Medlemskap

 Alle utøvere innen fotball, håndball og ishockey som har kontrakt og/eller skal
tegne kontrakt med eller uten inntekt gjennom idrettslig aktivitet kan søke
medlemskap og tas opp som medlem i NISO. Utøvere innen individuelle idretter
kan også søke medlemskap og tas opp som medlem i NISO. Medlemskap for
individuelle idretter forutsetter en gruppesammensetning på minimum 4
personer.
Disse blir da medlem i NISO individuell. Se egne tilleggsvilkår under § 1.

 For at NISO skal yte bistand i en tvistesak, må tvisten ikke ha oppstått før
medlemskap er inngått, og medlemmet må ha vært medlem i minimum 30
dager.

 Medlemmet står direkte tilsluttet forbundet med faglig tilhørighet til idrettsgren.

 Personer som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon
som har nazistisk eller fascistisk program eller formål som er beslektet med slikt
program kan ikke tas opp som medlemmer. Arbeidsutvalget kan avslå søknad om
medlemskap dersom søkeren åpenbart har handlet i strid med forbundets
interesser. Avslag på søknad om medlemskap kan ankes inn for forbundsstyret.  Medlemmet kan melde seg ut skriftlig. Medlemskapet opphører fra utløp av den
måned skriftlig utmelding er sendt. Dersom NISO forskutterer forsikring for
medlemmet utover denne perioden, vil utmelding skje ved utløp av den periode
det er forskuttert forsikring for og medlemmet må betale kontingent ut perioden.
Utmelding kan ikke skje under pågående tarifforhandlinger eller konflikt.

 NISO tar sterk avstand fra kampfiksing og doping. Foreligger det rettskraftig dom
for kampfiksing og/eller doping, kan utøver ekskluderes som medlem.

§ 3 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene og er bundet av lovlige fattede vedtak
som er fattet av landsmøtet, forbundsstyret, arbeidsutvalget eller medlemsgruppen.

§ 4 Eksklusjon

 Medlemmer som handler i strid med disse vedtekter eller lovlig fattede vedtak i
forbundet kan ekskluderes av arbeidsutvalget. Eksklusjonsvedtaket kan påklages
til forbundsstyret innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for medlemmet.
Når et eksklusjonsvedtak er påklaget, trer det først i kraft når forbundsstyret
eventuelt har avist klagen. Dersom eksklusjonsvedtaket ikke påklages, opphører
medlemskapet ved ankefristens utløp.

 Vedtak om eksklusjon kan oppheves av det organ som har fattet vedtaket når
grunnlaget ikke lenger er tilstede.

§ 5 Kontingent

 Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet eller forbundsstyret etter fullmakt
fra landsmøtet og kreves inn av forbundet.

 Forbundsstyret kan utskrive ekstrakontingent til dekning av utgifter i forbindelse
med arbeidskonflikter.

 Medlem som skylder kontingent for 3 måneder kan strykes som medlem.
Forbundets kontingentkrav opprettholdes.

§ 6 Forbundets oppbygging

Forbundet har følgende besluttende organer:

 Landsmøtet
 Forbundsstyret
 Arbeidsutvalg
 Medlemsgrupper

§ 7 Landsmøtet

 Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert annet år.
 Landsmøtet består av representanter valgt av de lokale medlemsgrupper.
Gruppene velger delegater til landsmøtet etter flg. skala;

o Fra 5 og inntil 15 medlemmer gir 1 representant til landsmøtet. o Fra 16 medlemmer til 25 medlemmer gir 2 representanter til landsmøtet.
o Over 25 medlemmer gir 3 representanter til landsmøtet.
o Klubber som har under 5 medlemmer, men over 3 medlemmer, har 1
representant med møte-, tale- og forslagsrett til landsmøtet, men uten
stemmerett.

 Forbundsstyrets medlemmer møter i landsmøte med de samme rettigheter som
delegatene, men uten stemmerett ved behandling av beretning og regnskap.

 Forbundets revisor møter i forbundsstyret ved behandling av regnskaper,
årsberetninger og andre saker som angår revisors kontrolloppgaver.

 Varsel om landsmøte sendes alle tillitsvalgte med 6 måneders varsel.

 Forbundsstyret og medlemsklubbene har forslagsrett til landsmøtet.

 Frist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på landsmøtet er 4 måneder før
møtet avholdes.

 Forslag om endringer av vedtektene sendes alle tillitsvalgte med møterett 2
måneder før landsmøtet.

 Saksliste med forslag, innstillinger og valgkomiteens forslag sendes delegatene og
tillitsvalgte senest 1 måned før landsmøtet.

§ 8 Landsmøtes oppgaver

Forbundets ordinære landsmøte skal behandle:

1. Konstituering med:
 Godkjenning av innkalling.
 Godkjenning av dagsorden.
 Godkjenning av forretningsorden
 Valg av sekretær og møteleder.

2. Årsrapport

3. Forbundets årsregnskaper

4. Innkomne forslag

5. Handlingsplan

6. Valg av
 Forbundsleder
 Nestleder
 Minimum 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer fordelt etter et utvalg som er
representativt for medlemsmassen. Et styremedlem skal være
ansattrepresentant.
 Forbundets revisor

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer som krever 3/4
flertall.

Dersom styret eller 1/3 av medlemsklubbene krever det, skal ekstraordinært landsmøte innkalles. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med 1 måneds varsel og kan kun
behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 9 Forbundsstyret.

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og handler med
ansvar overfor landsmøtet.

Forbundsstyret ledes av forbundslederen.

Forbundsstyret består av inntil 12 personer, og er beslutningsdyktig når minst 7
medlemmer, deriblant forbundsleder er til stede. Ved forfall innkalles varamedlem. Ved
stemmelikhet er forbundsleders stemme avgjørende.

Forbundsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom forbundsleder eller
nestleder må erstattes i valgperioden.

Forbudsstyret skal:
 Legge frem årsregnskaper og årsrapporter for landsmøtet.
 Forberede andre saker for landsmøtet.
 Fastsette budsjett, handlingsplan og kontingentsatser etter fullmakt fra
landsmøtet.
 Gi retningslinjer for arbeidsutvalgets arbeid.
 Vedta tariffkrav og forslag til tariffavtaler.
 Behandler saker som er oversendt fra arbeidsutvalget, de tillitsvalgte eller andre
saker som forbundsstyret selv ønsker å behandle.

§ 10 Arbeidsutvalget.

Forbundsleder og nestleder danner arbeidsutvalget (AU) for forbundsstyret.
Arbeidsutvalget møtes så ofte det selv finner det nødvendig. Arbeidsutvalget forbereder
saker til forbundsstyret og avgjør saker etter delegasjon fra forbundsstyret.
Arbeidsutvalget kan også behandle saker og avgjøre andre saker som ikke kan utstå til
behandling i forbundsstyret.

§ 11 Forbundslederen.

Den daglige drift i organisasjonen ledes av Forbundsleder som handler med ansvar
overfor forbundsstyret og landsmøtet. Forbundsleder eller den han/hun gir fullmakt
tegner forbundet.

§ 12 Medlemsgrupper.

Forbundets lokalledd er medlemsgruppene. Medlemsgrupper dannes i tilknytning til
idrettsklubbene og landslagene. For å danne en gruppe må det være minimum 5
medlemmer med. Større klubber, med mer enn 15 medlemmer kan velge eget styre og
utarbeide planer for sin virksomhet.

Gruppen velger en tillitsvalgt som holder direkte kontakt til NISOs forbundskontor. Valg
av tillitsvalg meldes fra til forbundskontoret. Dersom det ikke foreligger melding til
forbundskontoret om hvem som er tillitsvalgt, kan arbeidsutvalget utpeke en
kontaktperson. Den tillitsvalgte/ kontaktpersonen skal påse at forbundets vedtekter blir
overholdt, representere medlemmene overfor arbeidsgiver og ivareta medlemmenes
interesser innen for rammen av gjeldende lover og avtaler.

§ 13 Tariffkrav og tariffrevisjoner

Krav om opprettelse av tariffavtaler eller krav om oppsigelse og revisjon av tariffavtaler
vedtas av forbundsstyret.

Forslag om slike krav må sendes forbundsstyret senest 2 måneder før fristen.

Et forhandlingsresultat eller meklingsforslag behandles, vedtas eller forkastes i
forbundsstyret.

Alle vedtak om tariffkrav og tariffrevisjoner skal for øvrig behandles i samsvar med
Landsorganisasjonen i Norges vedtekter.

§ 14 Hovedkontor, forvaltning og revisjon.

Forbundets hovedkontor er i Oslo.

Forbundets årsregnskaper fremlegges forbundsstyret og underskrives av samtlige
styremedlemmer.

Forbundsstyret regulerer lønninger og godtgjøringer til forbundsstyret og tillitsvalgte.

Revisjon skal utføres av statsautorisert revisor.

§ 15 Agentlisensiering

I henhold til gjeldende agentregelverk kan fagforeninger for idrettsutøvere lisensiere
inntil 5 agenter som kan arbeide med å finne nye arbeidsgivere for sine medlemmer ved
behov. Styret i NISO har fullmakt til enhver tid å vurdere hvorvidt NISO gjennom NISOs
servicesenter skal ha lisensierte agenter ut i fra behov og økonomi.

§ 16 Pensjonsfond

Ved tilslutning til kollektive ordninger, skal medlemmene tilslutte seg dette.

§ 17 Fond for medlemmene

NISO tar sikte på å bygge opp 3 ulike fond for medlemmene innen områdene
idrettsforsikring, utdanning og streik. Fondets midler anbringes slik at det hurtig kan
nyttes til stønad når situasjonen krever det.

§ 18 Oppløsning.

Oppløsning av organisasjonen forutsetter 9/10 flertall på Landsmøtet. Organisasjonens
eiendeler overføres ved oppløsning LO. Forslag om oppløsning skal behandles på samme
måte som forslag om vedtektsendringer.

§ 19 Vedtektsfortolkning og tvister

Tvister om forståelsen av organisasjonens vedtekter avgjøres av forbundsstyret.

Medlemsgrupper og medlemmer kan anke avgjørelsen inn for landsmøtet.

Organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er regulert i vedtektene avgjøres
på samme måte.