HVA ER GI RASISME RØDT KORT

Etter modell fra et lignende prosjekt i England startet Norsk Folkehjelp og Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) prosjektet Gi rasisme rødt kort i 2000. Målet er å spre informasjon om det positive mangfoldet innen idretten og bekjempe myter, fordommer og rasisme i samfunnet. Prosjektet tar i bruk idrettens egne symboler og terminologi, samtidig som forbilder og idoler profilerer saken og prosjektet.

Norsk Folkehjelp og NISO er to ulike organisasjoner, men med en felles ideologisk plattform. Rasisme og diskriminering er et samfunnsproblem vi sammen vil bidra til å løse. Norsk Folkehjelp har i mange år jobbet med prosjekter rettet mot diskriminering og utestengelse av etniske minoriteter og opparbeidet seg en solid kompetanse på dette området. NISO på sin side har gjennom nitidig arbeid opparbeidet seg anerkjennelse som en vaktbikkje og premissleverandør for faglige rettigheter i idrettslivet. Gjennom Norsk Folkehjelps kompetanse og NISOs kontaktflate og medlemsmasse i idrettslivet, i tillegg til vårt lange samarbeid gjennom Gi rasisme rødt kort, ser vi oss som naturlige samarbeidspartnere.

Hvorfor er kampanjen viktig?

I Norge opplever folk å bli trakassert, mobbet, utsatt for vold, nektet adgang til arbeidsmarkedet og boligmarkedet, bare fordi de har mørk hudfarge eller på grunn av sin kulturelle bakgrunn. Det er ikke akseptabelt! Et rettferdig samfunn er dominert av humanisme og respekt i mellommenneskelige forhold. Alle skal ha samme muligheter, rettigheter og plikter uansett hvilken bakgrunn du har. Alle har krav på å delta på like vilkår i samfunnet uten å måtte gi avkall på egen identitet, religion og kultur.

Forbilders påvirkning

Vi har erfart at enkeltpersoner i idrettsmiljøer kan ha en positiv innvirkning på ungdom og deres holdninger og atferd i lokalmiljøet. Idrett er ofte brukt i forebyggende arbeid med ungdom og er et av de sterkeste virkemidlene for integrering av etniske nordmenn og ungdommer med annen etnisk bakgrunn. Innenfor idretts-Norge er det knapt noen idrett som appellerer så sterkt både til innvandrermiljøene og til etniske nordmenn som fotball. Norsk Folkehjelp og NISO bruker derfor fotballen til å sette søkelyset på det positivt samhandlende mangfoldet, og slik aktivt motarbeide og bekjempe fordommer, myter og intoleranse. NISOs medlemmer er viktige rollemodeller for mange barn og unge, og har derfor påvirkningskraft utenom det vanlige. Norsk Folkehjelp har god og bred erfaring i holdningsskapende arbeid og en medlemsmasse som engasjerer seg lokalt.

Viktige støttespillere for kampanjen er Amedia, Select Sport og Landsorganisasjonen (LO).

 

 

GRRK-markering VIF 23.okt 2010     GRRK-John Arne Riise  

 

VIF-Barcelona_Messi_27.7.13   Football - Preseason Friendly - Valerenga v Liverpool FC