N I S O S    S T Ø T T E O R D N I N G

F O R

F O T B A L L S P I L L E R E

 

1.      Prinsipper for ordningen

 

Basert på avtalen inngått den 26. mai 2006 mellom NISO og Norsk Toppfotball er partene enige om at det opprettes en støtteordning ved varig tap av ervervsevne som fotballspillere. Ordningens formål er å yte økonomisk støtte i form av et engangsbeløp i slike tilfeller. Intensjonen er at beløpet skal være en støtte for spillerne etter at sykepengeperioden er avsluttet.

 

Denne ordningen skal fungere i en overgangsperiode frem til det etableres en tilfredsstillende forsikringsordning for varig tap av ervervsevne som fotballspiller.

 

Støtteordningen skal ikke organiseres som et forsikringsselskap og vil fra starten av ikke ha en grunnkapital tilstrekkelig til å påta seg forpliktelser av forsikringsmessig karakter.

 

Støtteordningen finansieres ved årlig innbetaling på kr. 2.000,- fra hver spiller i Tippeligaen som ønsker å være med i ordningen og kr. 2.000,- årlig fra hver klubb per spiller som er tilknyttet ordningen. For spillere og klubber i Adecco-ligaen er det tilsvarende beløp kr. 1000,-.

 

Beløpet betales i to årlige avdrag som forfaller 15. april og 15. august. For 2006 betales hele beløpet inn i august, eller annen dato fastsatt i avtale mellom spillerne og ledelsen i den enkelte klubb, men senest innen 15. oktober.

 

2.      Hvem som omfattes av ordningen

 

Tilslutning til ordningen er frivillig. Alle spillere i de to øverste divisjonene kan delta i ordningen.

 

Tilslutningen opphører dersom terminbeløpet ikke betales ved forfall. Tilslutning til fondet påbegynnes igjen fra det tidspunktet spilleren betaler terminbeløpet.

 

 

 

 

 

 

3.      Hva ordningen omfatter

 

Ordningen har som formål og å gi medlemmene støtte ved varig tap av ervervsevne som fotballspiller. Støtten utbetales på grunnlag av fremsatt krav og etter en skjønnsmessig vurdering av ordningens styre.

 

Skriftlig krav på økonomisk støtte skal rettes til:

 

NISOs støtteordning for fotballspillere

Youngsgt. 11

0181 Oslo

 

Kravet skal begrunnes. Med kravet skal det følge en medisinsk vurdering fra klubbens lege av om skaden medfører varig tap av ervervsevne som fotballspiller.

 

Kravet på støtte skal fremsettes så snart som mulig etter at spilleren har grunn til å tro at han har varig tapt sin ervervsevne som fotballspiller.

 

Dersom styret finner det nødvendig kan det kreve at spilleren underlegger seg en medisinsk vurdering av en spesialist oppnevnt av styret. Utgiftene til slik medisinsk vurdering bæres av støtteordningen.

 

Dersom styret finner det nødvendig for å ta stilling til det fremsatte kravet om økonomisk støtte, kan det forlange ytterligere dokumentasjon fra spilleren, herunder legejournaler.

 

4.      Begrensninger i ordningens omfang

 

Ordningen omfatter ikke varig tap av ervervsevne som fotballspiller dersom dette er forårsaket av forhold som forelå før sesongen 2006.

 

Ordningen omfatter heller ikke varig tap av ervervsevne som fotballspiller dersom dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra spillerens side.

 

Dersom spilleren mottar betaling fra andre forsikringer som skal dekke inntektstap i den perioden denne støtteordningen er etablert for, vil dette bli tatt hensyn til i den skjønnsmessige vurderingen.  

 

Dersom skaden blir godkjent som yrkesskade utbetales det ikke støtte fra Støtteordningen.

 

 

5.      Utbetaling av økonomisk støtte

 

Støtten utbetales uten skattetrekk da Norsk Toppfotball og NISO anser støtten som skattefri. Det presiseres at støtteordningen ikke påtar seg ansvar for eventuelle skattekrav som følge av utbetaling.

 

Utbetalingen forfaller til utbetaling 14 dager etter at styret har truffet vedtak om å innvilge kravet om økonomisk støtte.

 

6.      Størrelsen på den økonomiske støtten

 

Størrelsen på den økonomiske støtten er oppad begrenset til støtteordningens samlede midler. Styret fastsetter støttens størrelse etter en skjønnsmessig vurdering som foretas på en rimelig og rettferdig måte. Spilleren må dokumentere et økonomisk behov for å få utbetalt støtte.

 

7.      Støtteordningens styre og administrasjon

 

Styret består av fire kvalifiserte personer hvorav to utpekes av NISO og to utpekes av Norsk Toppfotball. Vervet er ulønnet. Styremedlemmene oppnevnes for ett år av gangen. Styremøtene administreres av en styreleder som utpekes av styret. Styret avholder møter ved behov.

 

Fremsatte krav på økonomisk støtte avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet utpeker styret en kvalifisert person som avgjør kravet med bindende virkning.

 

NISO administrerer ordningen og får i den forbindelse dekket sine kostnader. Kostnadenes størrelse godkjennes av styret.

 

8.      Endringer i avtalen

 

Denne avtalen herunder vilkårene for utbetaling av økonomisk støtte, kan endres ved flertallsbeslutning i styret.

 

9.      Ordningens opphør

 

Ordningen opphører på det tidspunkt det etableres en tilfredsstillende forsikringsordning for varig tap av ervervsevne som fotballspiller. Støtteordningens midler skal da i sin helhet benyttes til å finansiere forsikringspremien for de som har deltatt i herværende ordning etter nærmere avtale mellom NISO og Norsk Toppfotball.