Støtteordningen har som formål å gi medlemmene støtte ved varig tap av ervervsevne som fotballspiller. Støtten utbetales på grunnlag av fremsatte krav og etter en skjønnsmessig vurdering av ordningens styre. Søknadsfrist er 28. februar.

Har du mottatt dekning fra yrkesskadeforsikringen, vil økonomisk støtte fra Støtteordningen ikke kunne tildeles.

Fremgangsmåte ved søknad til NISOs støtteordning

Skriftlig krav på økonomisk støtte skal rettes til:
NISOs støtteordning for fotballspillere
Youngsgate 11
0181 Oslo

Støtteordningen – søknadsskjema

Kravet skal begrunnes. Med kraves skal det følges en medisinsk vurdering fra klubbens lege av om skaden medfører varig tap av ervervsevne som fotballspiller. Kravet på støtte skal fremsettes så snart som mulig etter at spilleren har grunn til å tro at han har varig tapt sin ervervsevne som fotballspiller.

Dersom styret finner det nødvendig kan det kreve at spilleren underlegger seg en medisinsk vurdering av en spesialist oppnevnt av styret. Utgiftene til slik medisinsk vurdering bæres av støtteordning. Dersom styret finner det nødvendig for å ta stilling til det fremsatte kravet om økonomisk støtte, kan det forlange ytterligere dokumentasjon fra spilleren, herunder legejournaler.

Vedtekter finner du her.